Consult in mijn Praktijk.

De Counseling en Consultancy Praktijk van Sjoukje Drenth Bruintjes kent meerdere afdelingen:

De Counseling en Consultancy Praktijk van Sjoukje Drenth Bruintjes kent meerdere afdelingen:

  • Exitcounseling: interventie methode i.g.v. de mogelijk impact van destructieve controletechnieken/ hersenspoeltechnieken bij b.v. de invloed van loverboys, destructieve sektes en andere situaties waarin destructieve controletechnieken een rol spelen.
  • Counseling/Coaching
  • Sportconsultancy en Sportcounseling
  • Trainingen/Workshops/Lezingen

Counseling/coaching

Onder deze afdeling vallen een groot aantal disciplines. U kunt daarbij denken aan stresscounseling, schoolcounseling, relatiecounseling, rouwverwerking, bedrijfscounseling, counseling bij ziekte, eenzaamheid en ADHD, jeugdcounseling, kindercounseling e.a. Coaching betreft de kortere begeleidingstrajecten.

Daarnaast is het mogelijk gebruik te maken van een door mij ontwikkelde andere wijze van benaderen, die m.n. geschikt is voor het begeleiden van stress/rouw- en relatieproblematiek: Creative Counseling Sjoukje Drenth Bruintjes

Een andere van counseling/coaching verschillende wijze van hulp verlenen in mijn praktijk is exitcounseling. Daarover hieronder meer.

Mijn kennis en vaardigheden worden gevoed door een combinatie van mijn kennis middels studie en ervaring op het terrein van counseling, lichamelijke opvoeding, psychologie, exitcounseling, coaching  alsmede mijn jarenlange ervaring als docente lichamelijke opvoeding, mentor van middelbare scholieren en sportadviseur. Zie voor meer informatie mijn cv.

Exit-counseling

Onder exit-counseling wordt verstaan: het begeleiden en helpen van mensen die op enigerlei wijze last hebben van de druk van dwingende beinvloedingstechnieken/destructieve controletechnieken/hersenspoelen. Situaties waarin dergelijke technieken op schadelijke wijze worden gebruikt zijn b.v.: sektes, sektarische groeperingen, loverboys-problematiek, huiselijk geweld enz.

Door ervaring en aanvaringen met een sektarisch functionerende groep, een toegespitste studie op dit terrein en informatie-uitwisselende contacten met andere deskundigen op dit terrein in de wereld(o.a. Michael langone phd, Steven Hassan, professor Jana Lalich phd), heb ik mij kunnen bekwamen op het terrein van exit-counseling.

Tegenwoordig geniet ik, mede door de positieve aandacht van de media voor mijn kennis visie en werk, landelijke bekendheid op dit gebied. Ik geef trainingen, lezingen en workshops aan hulpverleners in opdracht van allerlei organisaties zoals Avenier, MEDILEX, Pretty Woman, Stichting Stade, Meld Misdaad Anoniem e.a., onderwijskrachten en scholieren, politie en studenten alsmede aan de sociale omgeving van slachtoffers van hersenspoelen als de slachtoffers zelf.  Clienten voor exitcounseling komen uit alle windstreken van ons land en ook uit het buitenland.  Ook heb ik mijn medewerking verleend aan het door de overheid ingestelde onderzoek naar sektes op verzoek van het buro dat deze opdracht uitvoert. Voor zover mij bekend is, voorzie ik daarin als een van de zeer weinige exitcounselors in Europa, in een groeiende behoefte.

Zie voor meer info: exitcounseling sektehulp.nl en slachtofferloverboys.nl

Werkwijze

Indien u erover denkt om contact met mij op te nemen over een probleem waarmee u worstelt, dan kunt u dat doen:

Daaraan zijn geen kosten verbonden.

Wanneer u middels het oriënterende contact(per telefoon of per mail) tot de conclusie komt dat een  consult bij mij u zou kunnen helpen, dan spreken we een tijd en datum af waarop we een zogenaamd ‘intakegesprek’ houden. Gedurende dat intakegesprek hoop ik van u meer te vernemen over uw hulpvraag aan mij.

Het intake/orientatie gesprek is gratis voor hulpvragen die onder counseling of coaching vallen, niet voor hulpvragen die onder exitcounseling en creative counseling Sjoukje Drenth Bruintjes vallen. Wel is het zo dat i.g.v. exitcounseling niet meer kosten worden berekend dan 2 uur consult, wanneer het consult niet langer dan 2 en half uur duurt. In de praktijk is het meestal zo, dat de intake onderdeel zal zijn van het eerste consult.

Mocht u besluiten om met mij, als zijnde uw counselor/coach dan wel exitcounselor, in zee te gaan en ook ik mogelijkheden zie om u van dienst te kunnen zijn, dan maken we een afspraak voor een consult.

De duur van een counselinggesprek is sterk afhankelijk van de tijd die de cliënt nodig heeft. Wel hanteer ik een richttijd van ongeveer een uur voor counseling. Voor exitcounseling geldt over het algemeen een eerste ronde van 2 tot 2 en half uur uur.

Het aantal keren dat nodig is om de problemen van de cliënt op te lossen dan wel draagbaar te maken, verschilt natuurlijk ook. Korte termijncounseling komt neer op 1-5/8 consulten. Lange termijn counseling geldt vanaf ongeveer 15 consulten.

De tijd die nodig is i.g.v. exitcounseling is van zoveel factoren afhankelijk, dat ik over dat tijdstip hier geen uitspraken kan doen. Ik kan daarvoor wel het verloop van het proces en de tijd die ongeveer nodig zal zijn voor een volgende fase in dat proces aangeven, nadat de precieze situatie na een eerste consultronde duidelijker is.

Kosten en betalingswijze.

De kosten bedragen 80,- euro per uur consult

U dient bij een eerste bezoek de kosten voorafgaand aan het consult of direct na afloop van het consult, te voldoen. U ontvangt de factuur direct na afloop van het consult. Deze kunt u dan indienen bij uw ziektekostenverzekeraar. Voor vervolgconsulten geldt een betaling achteraf met een op de factuur genoemde betalingstermijn. Ook deze facturen kunt u indienen bij uw ziektekostenverzekeraar. Of het vergoedt wordt kunt u navragen bij uw ziektekostenverzekeraar.

Verder kan betaling kan als volgt geschieden:

  • Door overmaking op mijn girorekening bij de Postbank in Nederland: 4682417 ten name van Creative Counseling Sjoukje Drenth Bruintjes onder vermelding van ‘praktijkcounseling’.
  • Per kas.

Enkele opmerkingen over het contact :

  • Misverstanden zijn altijd mogelijk
  • Garanties kan ik niet geven
  • Ik zal wel mijn uiterste best voor u doen met de kennis en vaardigheden die ik bezit.
  • U houdt zelf het heft in handen. U bepaalt zelf of u verder wilt gaan met counselen/coachen en/of exitcounselen.

Voor meer informatie over Sportconsultancy/Sportcounseling en Trainingen/Workshops/Lezingen, verwijs ik u graag naar desbetreffende menu´s op de praktijksite: www.counselingpraktijk.nl