Counseling en Consultancy Praktijk Sjoukje Drenth Bruintjes.

Respect Mens Creativiteit centraal

Counseling en Consultancy Praktijk

Sjoukje Drenth Bruintjes/

Creative Counseling 

Counseling en Consultancy Praktijk Sjoukje Drenth Bruintjes / Creative Counseling, is een brede zelfstandige praktijk van Sjoukje Drenth Bruintjes, met aan de ene kant van het spectrum psycho-sociale hulpverlening middels counseling, coaching, exitcounseling en vrije dansexpressie en aan de andere kant van het spectrum de sportconsultancy met o.a.: sportmanagement en methodisch – didactische ondersteuning van lessen lichamelijke opvoeding en sport in het onderwijs en bij verenigingen, organiseren van sportevenementen e.a. Naast de hulpverlening en het mogelijke advies, is Sjoukje Drenth een bekwaam spreker over alle disciplines van haar praktijk. Met name als exitcounselor en als spreker over de mogelijke impact van destructieve controletechnieken/hersenspoelen , geniet Sjoukje Drenth landelijke bekendheid. De praktijk van Sjoukje Drenth Bruintjes bestaat sinds begin januari 2005 en draagt 2 namen: Counseling en Consultancy Praktijk Sjoukje Drenth Bruintjes en Creative Counseling.

Wekom op de website van mijn praktijk. Ik zal u hier meer over mijn praktijk vertellen:

Kennis en vaardigheden

worden gevoed door een combinatie van mijn kennis middels studie en ervaring op het terrein van counseling, lichamelijke opvoeding, psychologie, exitcounseling,coaching  alsmede mijn jarenlange ervaring als docente en sportadviseur. Ik ben opgeleid aan de Academie voor Lichamelijke Opvoeding ( HBO), heb 2 jaar psychologie op academisch niveau gestudeerd aan de Open Universiteit, heb certificaten behaald voor counselingvaardigheden (HBO) en vervolgens ben ik me gaan verdiepen in exitcounseling en de mogelijke impact van destructieve controletechnieken. Erkenning voor mijn kennis, ervaring en inzet m.b.t. het fenomeen van de mogelijke impact van destructieve controletechnieken bij allerlei mensen en instanties, heeft ertoe geleid dat, behalve hulpverlening, ook educatie/voorlichting op dit specifieke terrein in binnen-en buitenland op het programma staat. (Denkt u daarbij o.a. aan sekte-problematiek en loverboys/pooierboys-problematiek). Voor meer info verwijs ik u graag naar

CV Sjoukje Drenth Bruintjes.

De praktijk kent verschillende disciplines:

Counseling/Coaching:

Psychosociale – en maatschappelijke hulpverlening middels counseling/coaching:

het begeleiden van mensen naar beter vaarwater.

Met welke problemen kunt u bij de afdeling counseling terecht:

 • Stress
 • Relatie problematiek
 • Rouw en verlies verwerking
 • Verslaving
 • Trauma
 • ADHD
 • School counseling
 • Bedrijfs counseling/conflict hantering
 • Personal mental coaching
 • Ziekte, eenzaamheid e.d.

Exitcounseling:

Specifieke hulpverlening aan slachtoffers van destructieve controletechnieken. Destructieve controletechnieken ( hersenspoelen/brainwashing) zijn een handjevol psychologische trucs, die een slachtoffer op een andere manier naar zichzelf en de wereld laten kijken terwijl tegelijkertijd het slachtoffer wordt geïsoleerd van zijn/haar toetsstenen. Een mogelijk gevaar daarvan is mijns inziens het verlies van zelfbeschikking en de eigen vrije wil.

Met welke problemen kunt u bij de afdeling exitcounseling terecht:

 • Slachtoffers van sektarisch getinte structuren:sektehulp.nl
 • Slachtoffers van loverboys: loverboys   
 • Incest slachtoffers
 • Slachtoffers van double-bind relaties
 • En andere afhankelijkheidsrelaties en situaties.

Meer over exitcounseling:

Onder exit-counseling versta ik het begeleiden en helpen van mensen die op enigerlei wijze last hebben van de druk van dwingende beinvloedingstechnieken/destructieve controletechnieken. Situaties waarin dergelijke technieken op schadelijke wijze worden gebruikt zijn b.v.: destructieve sektes, destructieve sektarische groeperingen, loverboys, huiselijk geweld enz.

Door ervaring en aanvaringen met een sektarisch functionerende groep, een toegespitste studie op dit terrein en informatie-uitwisselende contacten met andere deskundigen op dit terrein in de wereld(Michael langone phd, Steven Hassan, professor Jana Lalich phd en anderen), heb ik mij kunnen bekwamen op het terrein van exit-counseling.

Ik heb reeds vele jaren ervaring als exitcounselor en geniet landelijke bekendheid op dit terrein. Clienten voor deze vorm van hulpverlening komen uit binnen-en buitenland.  Voor zover mij bekend is, voorzie ik daarin als een van de zeer weinigen in Europa, in een groeiende behoefte.

Behalve hulp verlenen op dit terrein, verzorg ik ook lezingen en workshops op het gebied van dwingende beinlvoedingstechnieken, destructieve controletechnieken, loverboys, sektes, exitcounseling etc. Dat doe ik op verzoek van de sociale omgeving van slachtoffers, scholieren, studenten, hulpverleners, politie en andere belangstellenden.

Zie voor meer info: exitcounseling en exitcounselor alsmede  sektehulp.nl

Sportconsultancy en sportcounseling:

van sportmanagement en advies tot methodisch-didactische ondersteuning van lichamelijke opvoeding in onderwijs en bij vereniging.

Voor welk advies kunt u bij de afdeling sportconsultancy terecht:

 • Sportmanagement van sportorganisaties/sportcomplexen
 • Methodisch didactische ondersteuning van lessen lichamelijke opvoeding en sport in onderwijs en bij verenigingen
 • Sportcoach: individueel en teamcoach
 • Mentale begeleiding van topsporter en recreatief sporter
 • Bewegingsadvies en sportkeuze

Workshops, lezingen, incompany trainingen e.d.:

Het is mogelijk workshops en lezingen te boeken betreffende alle bovenvermelde disciplines van de praktijk. Sjoukje Drenth is een ervaren en succesvol spreker op congressen, maar ze geeft ook in company trainingen en verzorgt ook zelf workshops en lezingen. U kunt zich aanmelden voor een van haar lezingen/workshops, maar u kunt ook een training, lezing of workshop aanvrage voor uw organisatie. Voor meer informatie daarover zie: Trainingen/Workshops/Lezingen

Andere kennis o.a.: EMDR, RET en Hartcoherentie.

Voor meer mogelijkheden en informatie:

Werkwijze

Indien u erover denkt om contact met mij op te nemen over een probleem waarmee u worstelt, dan kunt u dat doen:

Daaraan zijn geen kosten verbonden.

Wanneer u middels het oriënterende contact(per telefoon of per mail) tot de conclusie komt dat een  consult bij mij u zou kunnen helpen, dan spreken we een tijd en datum af waarop we een zogenaamd ‘intakegesprek’ houden. Gedurende dat intakegesprek hoop ik meer van u te vernemen over de reden van uw hulpvraag aan mij. Het intake/orientatie gesprek is dus gratis en verplicht nog u/nog mij tot iets. In de praktijk is het vaak zo, dat de intake onderdeel uitmaakt van het consult.

Mocht u besluiten om met mij, als zijnde uw counselor/coach dan wel exitcounselor, in zee te gaan en ook ik mogelijkheden zie om u van dienst te kunnen zijn, dan maken we een afspraak voor een consult.

De duur van een counselinggesprek is sterk afhankelijk van de tijd die de cliënt nodig heeft. Wel hanteer ik een richttijd van ongeveer een uur voor counseling. Voor exitcounseling geldt over het algemeen een eerste ronde van 2 uur.

Het aantal keren dat nodig is om de problemen van de cliënt op te lossen dan wel draagbaar te maken, verschilt natuurlijk ook. Korte termijncounseling komt neer op 1-5/8 consulten. Lange termijn counseling geldt vanaf ongeveer 15 consulten.

De tijd die nodig is i.g.v. exitcounseling is van zoveel factoren afhankelijk, dat ik over dat tijdstip hier geen uitspraken kan doen. Ik kan daarvoor wel het verloop van het proces en de tijd die ongeveer nodig zal zijn voor een volgende fase in dat proces aangeven, nadat de precieze situatie na een eerste consultronde duidelijker is.

Kosten en betalingswijze.

De kosten bedragen voor alle vormen van counseling 70,- euro per uur en voor exitcounseling 80,- euro per uur.

U dient bij een eerste bezoek de kosten voorafgaand aan het consult of tijdens het consult, te voldoen. Voor vervolgconsulten geldt een betaling achteraf met een op de factuur genoemde betalingstermijn.

Dat kan:

 • Door overmaking op mijn girorekening bij de Postbank in Nederland: 4682417 ten name van Creative Counseling Sjoukje Drenth Bruintjes onder vermelding van ‘praktijkcounseling’.
 • Per kas.

Indien u een afspraak met mij wilt maken voor sportconsultancy of sportcounseling, kan dat op dezelfde wijze als hierboven beschreven. De kosten van een sportconsultancy project zijn anders samengesteld. U krijgt een offerte en kunt dan beslissen of u met mij in ze zult gaan. Sportcounseling kent overwegend dezelfde kosten als counseling/coaching en exitcounseling. Wenst u mij als spreker te arrangeren voor uw organisatie, dan zal ik samen met u in overleg de kosten ervan bespreken.

Enkele opmerkingen over het contact:

 • Misverstanden zijn altijd mogelijk
 • Garanties kan ik niet geven
 • Ik zal wel mijn uiterste best voor u doen met de kennis en vaardigheden die ik bezit.
 • U houdt zelf het heft in handen. U bepaalt zelf of u verder wilt gaan met counselen en/of exitcounselen.