Exitcounselor

” Sektarisch getinte structuren zijn structuren die kritisch denkende mensen vogelvrij verklaren. In dat geval kun je als kritisch denker maar op 1 manier reageren: Blijven vliegen!”

Sjoukje Drenth Bruintjes

Wat is exit-counseling

Als exitcounseler verleen ik hulp aan slachtoffers van en geef ik educatie omtrent: de mogelijke impact van destructieve controletechnieken (= hersenspoelen). Deze destructieve controletechnieken betreffen een handjevol psychologische trucs, waarmee iemands eigen vrije wil en zelfbeschikking kunnen worden afgenomen. Ik heb me er sterk voor gemaakt om middels educatie en hulpverlening betreffende dit onderwerp meer mensen bewust te maken van het bestaan van dit fenomeen. Daarmee ondermijn ik indirect de macht van personen en structuren die misbruik maken van die hersenspoeltechnieken om mensen in hun ban te laten zijn. Het verdwijnen van dergelijke macht over mensen door groeiende kennis bij mensen over het fenomeen van hersenspoelen, wordt door destructieve sektes, loverboys en andere machtsmisbruikers indirect ervaren als een beperking van dat soort negatieve macht over mensen. Ik maak als exitcounseler dus niet alleen maar vrienden. Het is daarom niet eenvoudig om te volharden in het uitoefenen van mijn beroep als exitcounselor. Maar exitcounselor zijn ervaar ik vooral als dankbaar beroep, omdat ik mensen hun eigen vrije wil, hun zelfbeschikking, hun eigen identiteit terug kan geven.

Exitcounselor is geen deprogrammeur

De wijze waarop een exitcounselor zoals ik werkt, is uiterst vreedzaam en begint bij het hanteren van respect voor de leefwijze en visie van iedere betrokkene. Een exitcounselor is geen deprogrammeur.

Het belangrijkste verschil tussen een deprogrammeur en een exitcounselor is dat de exitcounselor principieel alleen op basis van vrijwilligheid van de client werkt en dat het herstellen van een contact/communicatie tussen iemand buiten-en een dierbare binnen de groep een belangrijk uitgangspunt/middel is. Educatie over het fenomeen van destructieve controle in combinatie met respect voor ieders opvatting en het herstellen van contacten en vooral communicatie, vormen de kern van het exitcounselen. Ik zal dus nooit in directe zin een groep bestrijden en al helemaal nooit de mensen binnen een groep.

Iedere vorm van agressie jegens personen en groepen verwerp ik. Dat doe ik als mens en als exitcounselor. Het is juist mijn taak als exitcounselor om daar waar de communicatie verbroken is, die communicatie middels respect en begrip van betrokkenen te herstellen. Dit is in het begin vaak een moeilijk te begrijpen opstelling voor degenen buiten een gesloten structuur die hun dierbaren binnen de structuur zo missen. Het overdragen van de noodzaak van respect, begrip, vriendelijkheid e.d. is voor de exitcounselor een van de belangrijke vakbekwaamheden.

Backlash

Machtsstructuren die zich van destructieve controletechnieken bedienen om hun structuur te handhaven zijn veelal de opponenten van mijn werk als exitcounseler. Het zijn deze structuren die volgens mijn inzichten ook dankbaar gebruik maken van backlash en/of de uitkomsten van het backlashmechanisme. Het zijn de sektarisch getinte structuren die er geen belang bij hebben dat er meer bewustwording in de samenleving ( en mogelijk bij hun rekruten) ontstaat over de werking en mogelijke impact van destructieve gedragscontroletechnieken.

Wanneer de geluiden van slachtoffers van die destructieve controletechnieken en de uitleg van de exitcounseler over de werking van die nare psychotrucs erkenning dreigen te krijgen, begint ook vaak de backlash. Soms gaat het om een enkele poging om de zeggingskracht van slachtoffers en hulpverleners te ondermijnen. Soms gaat het helaas om heuse dreigende taal, die op slachtoffers en hulpverleners intimiderend overkomt en neemt de backlash de vorm van een hetze aan. Fatsoensnormen worden zonder blikken of blozen door de backlashers overschreden.

Innerlijke drive

Ideeele overwegingen zijn onontbeerlijke ingrediënten om exitcounseling vol te houden tegenover alle backlash en intimidatie. Ik hou het vol o.a., omdat ik het fenomeen van de impact van destructieve controletechnieken een van de grootste gevaren in onze samenleving vind. De trucs kunnen immers iemands eigen vrije wil/zelfbeschikkingsrecht afnemen. Daarvoor moet gewaarschuwd worden, vind ik. Daarover is voorlichting noodzakelijk. Niet om mensen op directe wijze uit een groep te kletsen, maar om mensen bewust te maken van het bestaan van destructieve controle(hersenspoelen), opdat men een werkelijk eigen vrije keuze kan maken. En ja, de persoonlijke ervaring met een aanvaring als kritisch buitenstaander van een sektarisch getinte structuur geeft me dat extra motivatie voor mijn werk als exitcounselor. Ik heb zelf, nu in 2013, iets meer dan 15 jaar geleden, een lief kameraadje verloren aan een sektarische structuur. Ik werd door die structuur gebombardeerd tot de kritische buitenstaander, die van de leiding van die structuur gebacklashed, getreiterd, vernederd en geïntimideerd moest worden. Dit gesloten systeem van mensen probeerde karaktermoord te plegen, met als doel mijn zeggingskracht te ondermijnen: mijn woorden, mijn werk, mijn persoon, mochten van deze gesloten groep niet meer serieus genomen worden. Dat is ze niet gelukt. Het was aan de ene kant verdrietig te vernemen dat dierbaren in de knel van dat gesloten systeem grotendeels meededen aan het kwetsen van mijn persoon. Tegelijkertijd was het hilarisch te zien hoe groot de verbazing van leidende figuren van de groep was, omdat ik bleef staan tegenover hun grote macht. Een voorbeeldje: In 2006 hield ik mijn eerste Seminar met mijn praktijk. Uit betrouwbare bron heb ik vernomen dat mensen wel wilden komen, maar toch niet durfden omdat hen dat werd verboden door de leiding van die rare gesloten groep. Enkele dagen na het succesvolle seminar met een overvolle zaal, vroeg iemand: Waren er wel mensen op het seminar van Sjoukje? Het antwoord: Ja hoor. Sjoukje had een overvolle zaal en het was mooi en indrukwekkend. De vragensteller, een van de groepsleden natuurlijk, was vanwege de overvolle zaal werkelijk met stomheid geslagen. Zulke voorbeelden zijn er veel meer. Uit al die voorbeelden is gebleken, dat zulke machthebbers van zo´n gesloten systeem vaak naast hun schoenen lopen en hun eigen positie niet goed waarnemen. Zij hadden toch besloten dat ik geen publiek zou hebben. Hoe kan het dan dat er wel publiek is. Geloof me, hoe triest dit fenomeen ook is, het werkt wel op mijn lachspieren als ik de met stomheid geslagen gezichten dan zie.

Luctor et emergo

Mijn roots vormen de stevige bodem waarop ik met mijn leven sta. Opkomen voor kansarmen, jezelf blijven en zelfs nadrukkelijk jezelf blijven wanneer iemand je identiteit onder druk zet, komen er vandaan. Mijn roots zijn deels Fries, deels Gronings en in een nabij verleden Frans. Mensen zien me weleens als een Woudenfries met Gronings accent en nuchterheid waarbij de Frans geroote gebarentaal bij het spreken mijn woorden en zinnen extra helder over laten komen. Ik heb, denk ik, de attitude en levenservaring die mij de olifantenhuid geeft die nodig is om slachtoffers van hersenspoelen te blijven helpen, ook al wordt door een sektarisch getinte structuur en zijn aanhangers gepoogd zowel slachtoffers als de exitcounseler de mond te snoeren.

Maatschappelijk belang

Het bewust zijn van het bestaan van destructieve gedragscontroletechnieken en hoe het werkt, zullen mijns inziens de impact van structuren die dergelijke trucs gebruiken aanmerkelijk verminderen. Minder slachtoffers van sektes waarin destructieve controle aanwezig is. Minder slachtoffers van loverboys. Kortom: Minder slachtoffers van hersenspoelen en nadrukkelijk behoud van zelfbeschikking en eigen vrije wil! Dat is mijn streven.

Meer over exitcounseling en de exitcounselor

Exitcounseling houdt zich bezig met een specifieke manier van hulpverlening aan mensen die op enigerlei wijze last denken te hebben van/onderdrukt worden door een situatie/groep/persoon die gebruik maakt van dwingende beinvloedingstechnieken/destructieve controletechnieken (brainwash/hersenspoelen) om te onderdrukken. Situaties/groepen waarin dergelijke dwingende beinvloedingstechnieken (destructieve gedragscontroletechnieken)gebruikt worden zijn bijvoorbeeld: sektes, sektarische groepen, double-bind relaties, huiselijk geweld,loverboysproblematiek enz.

Exit-counselen is sterk verschillend van het gewonere en meer bekende counselen en mag daar dan ook niet mee worden vergeleken. Dat verschil wordt o.a. veroorzaakt door de uiterst specifieke problematiek van slachtoffers van dwingende beïnvloeding, die om de speciale en intrigerende methode van hulp: exitcounseling, vraagt. Daarover kunt u meer lezen op mijn site over hersenspoelen: Sektehulp.nl (Linkt u er gerust eens naartoe wanneer u meer achtergrondinformatie wenst). Een goede benadering van slachtoffers van destructieve controletechnieken, vereist specifieke kennis van de werking van die technieken en tactieken. Die specifieke kennis bezit ik.

Exit-counseling kan van toepassing zijn:

Voor meer informatie over brainwashtechnieken en wat je ertegen kunt doen, verwijs ik naar mijn site: Freedom of Mind en de Principes van Brainwash.

Meer over de basis van exitcounseling in mijn praktijk

Het exit-counselen doe ik vooral ook uit ideële overwegingen. Ik heb de problematiek van zeer nabij leren kennen als zijnde de kritische buitenstaander van een sektarisch functionerende groep waarin een dierbaar kameraadje van mij zich vast voelt zitten. Door de ervaringen en aanvaringen met die groep, ben ik me gaan verdiepen in de werking van dwingende beïnvloeding, de processen in dergelijke groepsstructuren en de wijze waarop je er iets tegen kunt ondernemen. Studie op het terrein van psychologie en counseling, specifieke zelfstudie op het terrein van de dwingende beïnvloeding/destructieve controletechnieken/coercive persuasion techniques en exit-counseling alsmede goede informatieve contacten met sektedeskundigen over de hele wereld, hebben mij de basis gegeven voor het zelfstandig exitcounselen in mijn praktijk. Mijn cliënten op dit terrein komen vooral uit Nederland, België en Duitsland. Soms komen ze ook uit Frankrijk en Italie. Daarnaast geef ik regelmatig lezingen over dit onderwerp in binnen-en buitenland. Ook geef ik workshops en trainingen aan b.v. hulpverleners i.v.m. de rol van destructieve gedragscontroletechnieken in loverboysproblematiek, waarbij m.n. ook belangstelling is voor mijn visie op de benadering van slachtoffers van loverboys. In Juni 2007 vond de internationale conferentie van de ICSA(International Cultic Studies Association)plaats in Brussel. Ik heb aldaar het woord gevoerd over de impact van destructieve controletechnieken in het algemeen en de werkwijze binnen de Miracle of Love in het bijzonder. Meer daarover kunt u vinden op de site: lezingen en workshops.

In 1999 heb ik een dichtbundel uitgegeven, die deels betrekking heeft op de invloed van het geleidelijk verliezen van een kameraadje aan een sektarische groep: ‘Een knuffel voor jou’. Een tweede dichtbundel is eind december 2005 uitgegeven: ‘Waves’. Beide dichtbundels zijn verkrijgbaar via [email protected]

Sinds 2009 was mijn handboek destructieve controle als pdf bij mij te verkrijgen. Er volgt een educatief boek. T.z.t. zal ik hierover nader berichten. Tot slot verwijs ik jullie voor meer info ook graag naar: www.sektehulp.nl

Behalve exitcounseler, ben ik met plezier ook counselor,coach, sportconsultant, spreker, personal mental coach bij sport en lerares lichamelijke opvoeding+vrije dansexpressie. Alle disiciplines kunt u terugvinden in mijn praktijk: Counseling en Consultancy Praktijk Sjoukje Drenth Bruintjes/Creative Counseling: Een brede praktijk met psychosociale hulpverlening aan de ene kant van het spectrum en sportconsultancy aan de andere kant.

Sjoukje Drenth Bruintjes.