Mental coaching bij cyberpesten en ander traditioneel pesten

Inleiding

Bijna iedereen wordt in zijn/haar leven wel een keertje gepest. De een kan zich beter weren dan de ander. De ene keer zijn de gevolgen ernstiger dan de andere keer. Pesten is al sinds jaar en dag een van de problemen in ons menselijk bestaan. Let wel: er is wel een verschil tussen pesten en plagen: Bij plagen ontbreekt de intentie de ander bewust pijn te doen. Bij pesten is de intentie om de ander pijn te doen nadrukkelijk wel aanwezig.

Naast het reguliere pesten op b.v. school of werkplek, is er een nieuwe vorm van pesten ontstaan: cyberpesten. Pesten via het internet. Een groot probleem. Op mijn website over loverboys spreek ik over grooming via het internet. Net als cyberpesten een van de nieuwe gevaren op het internet.

Ik zal op deze pagina nader in gaan op pestgedrag in het algemeen, cyberpesten in het bijzonder en de mogelijkheden voor hulp in mijn praktijk m.b.t. de problematiek van het pesten.

Pestgedrag in het algemeen

De definitie van pesten volgens Olweus: er is sprake van pesten wanneer het gaat om:

 • langdurige
 • intentionele
 • herhaaldelijke
 • negatieve acties
 • in een situatie waarin sprake is van machtsongelijkheid

Het gaat hier over het reguliere pesten. Het gebeurt op school, op de werkplek of op de sportvereniging en het houdt even op zodra het slachtoffer van pesten thuis is. We kennen het bijna allemaal. Het is zou oud als de mensheid.

Met de komst van het internet is er een dimensie in pesten bijgekomen:

Cyberpesten

In geval van cyberpesten zijn bovenvermelde kenmerken in de definitie aanwezig. Daarbij moet worden opgeteld dat cyberpesten met elektronische middelen gebeurt. Dat laatste levert een aantal belangrijke verschillen op met het traditionele pesten:

 • gebruik makend van elektronische middelen
 • het ontbreken van non verbale communicatie/cues
 • anonimiteit van de pester
 • groot publiek in korte tijd
 • minder zichtbaar
 • houdt niet op maar dringt door tot thuis

Het ontbreken van non verbale communicatie/ non verbale cues, leidt ertoe dat pester en slachtoffer elkaars reacties en intenties minder goed kunnen waarnemen en inschatten. Internet zorgt ervoor dat het pesten na schooltijd niet ophoudt, maar zelfs 24 uur per dag door kan gaan. Zo goed zichtbaar als het traditionele pesten is op straat, zoveel minder zichtbaar is het op het internet.

Dit leidt ertoe dat de aanpak van cyberpesten andere accenten kent dan de aanpak van het traditionele pesten.

Combimethode van Sjoukje Drenth Bruintjes tegen traditioneel pestgedrag en cyberpesten

In mijn praktijk hanteer ik een psycho-fysieke aanpak. Ik gebruik kennis van fysieke weerbaarheid naast de mogelijkheden van mental coaching om weerbaarheid bij kinderen, jongeren en volwassenen te trainen. Dat ik naast hulpverlener ook lerares lichamelijke opvoeding ben, laat mijn affiniteit met een psycho-fysieke aanpak wel begrijpen. Mijn psycho-fysieke methode tegen pesten is o.a. gericht op:

 • bewust zijn van de eigen  capaciteiten, de eigen kracht, eiegnwaarde, zelfrespect
 • het inzicht dat de ander eveneens een mens is met emoties die voor zowel slachtoffer als dader herkenbaar zijn vanuit het gezamenlijke kenmerk: mens-zijn.
 • Mentale assertiviteits adviezen zoals:
 • Doe je mond open over het probleem: vertel het je ouders, vrienden, leraren.
 • Negeer het gepest.
 • Pest niet terug
 • Technische oplossingen zoals
 • het blokkeren van de pester op je facebook e.a.
 • Wees een vriend, geen bystander.
 • Lezing/workshop: Pesten maakt slachtoffers! Doe er iets aan!, van Sjoukje Drenth Bruintjes. Dit is mijn lezing/workshop voor de groep waarin gepest wordt (ook mogelijk aan te vragen als preventieles voor iedereen).

Een brede methode, aangepast aan de geheel eigen problematiek van een client. Ieder mens is tenslotte uniek. Ieder mens heeft daarom m.i. in de problematiek van pesten een gezamenlijk en een geheel eigen component. Mijn ervaring is dat creativiteit en flexibiliteit in de aanpak van groot belang is voor het verhelpen van het probleem.

Pesten maakt slachtoffers! Doe er iets aan!- lezing/ workshop/ preventieles

Naast de individuele begeleiding ben ik er voorstander van om de aanpak te verbreden door voorlichting op bijvoorbeeld de school van mijn client te geven over pesten waarbij belangrijk is om duidelijk te maken wat het met een slachtoffer doet. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat de rol van de bystander essentieel kan zijn bij het stoppen van pestgedrag. D.m.v. mijn workshop bereik ik naast de slachtoffers van pesten de pesters, maar vooral ook de bystanders.

Mijn workshop: ” Peste maakt slachtoffers! Doe er iets aan!”  maakt bewust van de gevolgen van pesten voor het slachtoffer. Deze workshop is ook bij mij aan te vragen als preventie-les voor scholieren in het basisonderwijs ( groep 7 en 8) en scholieren in het middelbaar onderwijs. Ga daarvoor naar: Pesten maakt slachtoffers! Doe er iets aan! lezing Sjoukje Drenth Bruintjes  of bel: 06-55168867 of mail: [email protected]