Sjoukje Drenth-Bruintjes - CV in hoofdlijnen

Respect Mens Creativiteit centraal!

Beste lezer,

Dit CV is niet bedoeld een gedetailleerd CV te zijn, maar is wel uitgebreid en bedoeld een verhelderend
beeld te geven van mijn studies, diploma ‘s, cursussen, werkervaring, presentaties, publicaties, motivaties, doelstellingen, werkwijze etc.
Ik distantieer mij met mijn juiste CV nadrukkelijk van door derden weergegeven onjuistheden over mijn Curriculum Vitae. Naast deze pagina kunt u voor de juiste weergave van mijn cv, diploma’s, certificaten, ervaring en kennis en vaardigheden, ook terecht op de LinkedIn van Sjoukje Drenth Bruintjes:

Voor het cv in pdf: CV Sjoukje Drenth Bruintjes

Voor meer info kunt u natuurlijk contact opnemen

Ik hoop u hiermee van dienst te zijn.
Met vriendelijke groet,
Sjoukje Drenth Bruintjes

Doelstelling en motivaties

Na het VWO (atheneum) volgde ik een van mijn belangrijkste drives: sport en bewegen. Na een gedegen opleiding aan de Academie voor Lichamelijke Opvoeding(eerste graads opleiding; HBO), is het natuurlijk niet vreemd dat ik me in mijn leven bezig ben gaan houden met onderwerpen, die met sport, lichamelijke opvoeding, personal training en sportmanagement te maken hebben.
Interesse voor psychologie in het algemeen en counseling in het bijzonder is voor mij een logisch gevolg van de opleiding aan de ALO in Groningen, mijn ervaring als leerkracht en mentor in het reguliere onderwijs, als projectleider dans en begeleider leerproject aan een internaat voor moeilijk opvoedbare jongeren en het fuctioneren als technisch leidingevende en bestuurslid bij sportverenigingen.
Reeds gedurende de opleiding aan de ALO heb ik kennisgemaakt met de nondirectieve gesprekstechnieken van de humanistische psychologie (w.o. Rogers: Leren in Vrijheid b.v.). In de praktijk van lerares lichamelijke opvoeding en later als counselor/coach en sportconsultant, is o.a. de kennis van de humanistische psychologie een belangrijke en boeiende aanvulling gebleken op de kennis van lichamelijke opvoeding en sport.
Na 17 jaar functioneren als vakleerkracht lichamelijke opvoeding en alle bijkomende activiteiten, heb ik me aantal jaren gericht op het moederschap. Na 4 jaar moederschap thuis, heb ik de draad weer opgepakt met het starten van een sportadviesbureau en het schrijven van gedichten, Twee dichtbundeltjes zijn succesvol in boekvorm uitgegeven(“Een knuffel voor jou”en “Waves”).
Een aanvaring met een groep mensen die in functioneren als 2 druppels water lijken op het functioneren van een sekte en het verlies van een kameraadje daaraan, hebben mij ertoe gebracht psychologie op academisch niveau te gaan studeren aan de Open Universiteit in Groningen. Na 2 jaar studie met uitstekende resultaten, heb ik echter besloten me meer toe te leggen op counseling en exitcounseling. Alhoewel het i.g.v. counseling om een vrij beroep gaat en ik middels de ALO-opleiding voldoende kennis had opgestoken op dit terrein, wilde ik me er toch nog wat meer in verdiepen. Voor counselingvaardigheden vond ik studiemogelijkheden bij meerdere onderwijsinstellingen in Nederland. Naast de mij bekende aanpak van Rogers, was tijdens de counselingstudie met name de invalshoek van Egan nieuw en een prettige aanvulling op mijn kennis.
Exitcounseling is geen studierichting. Voor meer kennis op dit bijzondere gebied, heb ik me gericht op de de literatuur en het werk van o.a. Michael Langone Phd,, professor Janja Lalich Phd,, Steven Hassan, professor Anderson, professor Kind en het studiemateriaal van de ICSA (International Cultic Studies Association).
Daarin vond ik uiteindelijk de verklaring voor hetgeen mij was overkomen gedurende de hier eerder genoemde aanvaring. Die verklaring bleek te vinden in: “de mogelijke impact van destructieve controletechnieken”. De aan den lijve ondervonden ellende die deze “technieken in verkeerde handen” kunnen veroorzaken, het gebrek aan hulpverlening op dit terrein in Nederland en de kennis van de mogelijke impact van destructieve controletechnieken die ik heb opgedaan, hebben mij ertoe gemotiveerd om naast de counseling, coaching en sportconsultancy, ook exitcounseling te gaan praktiseren in mijn praktijk.
Met een voor iedereen gratis toegankelijke website: www.sektehulp.nl, slaag ik erin veel mensen troost te bieden. Dat mijn eigen ervaring op de website te lezen is, werkt volgens velen die bij me komen of anderszins contact opnemen, positief drempelverlagend. Bedoeld wordt dat mensen het aangenaam vinden dat ze als mogelijk slachtoffer van destructieve controle serieus worden genomen. Dat is voor mij een belangrijke reden om mijn ervaring te delen.
Daarnaast maken sommigen gebruik van de mogelijkheid om hulp te ontvangen op dit terrein in mijn brede praktijk.
Mijn doelstelling met mijn praktijk, is het bieden van brede psychosociale hulp middels o.a. counseling, coaching, exitcounseling, het toepassen van mijn kennis als sportconsultant en het bekend maken van het bestaan van de mogelijke impact van destructieve controletechnieken. Behalve hulpverlening en advies, behoort ook het verzorgen van workshops, lezingen en cursussen tot mijn takenpakket. Voor meer info kunt u terecht op de website van mijn praktijk: www.counselingpraktijk.nl
Ik prijs me gelukkig met de over het algemeen positieve belangstelling van de media voor mijn visie en werk.
Dat ik als exitcounseler en deskundige destructieve controletechnieken kan spreken op internationale conferenties zoals die van de ICSA in Brussel, congressen van bijvoorbeeld Stichting Stade/Pretty Woman en van MEDILEX in Utrecht, vind ik geweldig. Natuurlijk is het fijn erkenning te ontvangen. De erkenning komt uit allerlei hoeken van de samenleving zoals b.v.: hulpverleners, hulpverlenende organisaties, onderwijs, politie, studenten en last but not least de direct betrokkenen zoals de slachtoffers van destructieve controle en hun ouders. Ik geef regelmatig workshops en lezingen aan hiervoor genoemde doelgroepen.

Via de route van jarenlang pionierswerk als exitcounselor in Nederland, daarna de erkenning van hulpverleners in de meest brede zin va het woord, van onderwijskrachten, politie en journalisten, belandde ik uiteindelijk als geïnterviewde deskundige en met mij de methode van exitcounseling die ik gebruik, in het wetenschappelijke Sekten Rapport van Buro Beke: Het warme bad en de koude douche. Een rapport gemaakt in opdracht van de overheid. Eindelijk ben ik niet meer de enig roepende in de woestijn.

Een wetenschapper ben ik niet. Ik ben een veldwerker met een gedegen opleiding, kennis en ervaring die “de mensen zelf” graag ontmoet. Ik geloof in mensen. Mijn visie en werk wordt door velen serieus genomen en erkend. Een visie die gebaseerd is op kennis en onderzoek van wetenschappers alsmede mijn eigen kennis en ervaring als mens en hulpverlener, als exitcounselor in het bijzonder.
Een enkele keer is er weleens iemand die, zonder zich te verdiepen in mij en mijn werk, mij uiterst onterecht onheus bejegent. Ik vind dat beneden alle peil.
De mentale steun en erkenning van velen en de mogelijkheid mensen van hulp, steun of advies te kunnen voorzien, vergoedt voor mij alles.
Dit verhaal zal voor de meeste mensen voldoende duidelijk mijn motivaties en doelstellingen illustreren.
Mocht iemand er nog iets over willen vragen, dan kan dat b.v. per e-mail: [email protected] of per telefoon: 06-55168867.

Opleiding

 • 1978 VWO (Atheneum) te Winschoten
 • 1982 Academie voor Lichamelijke Opvoeding Groningen(1ste graads opleiding tot leerkracht lichamelijke opvoeding, hbo
 • extra in 1981: Specialisatie Tennis en Specialisatie jazz-dans aan de Academie voor Lichamelijke Opvoeding

Verdere educatie

 • 2 jaar psychologie op universitair niveau, Open Universiteit
 • Cursussen vergadertechniek, politiek
 • Diverse cursussen/certificaten op HBO niveau: Counselingvaardigheden. EMDR 1t/m 4( Eye Movement Desensitisation and Reprocessing bij BIvT) , HSP ( High Sensitive Person) EFT ( Emotional Freedom Techniques) en andere cursussen, via verschillende onderwijsinstellingen, bij- en nascholing instituten.
 • Bijscholing Pijnbestrijding Beatrixoord UMCG ( Universitair Medisch Centrum Groningen)
 • Training/certificaat: Omgaan met dilemma´s bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling + Landelijke meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling ( Training van Annemiek Beck van Wereldpartners). Betreft de Meldcode.
 • Masterclass Pesten en Cyberpesten ( Open Universiteit)
 • Module psychologie: Adolescentie: een klinische en gezondheidspsychologische benadering. Universitair niveau; Open Universiteit.
 • PSBK-nascholing: Psycho Sociale Basis Kennis nascholing 2016 (HBO niveau) bij Con Amore opleidingen.
 • Certificaat college Narcisme door Martin Apello bij Hupper opleidingen. ( HBO)
 • Certificaat college Autisme door Bram Sizoo bij Hupper opleidingen. ( HBO)
 • Certificaat college Dementie door Martin Kat bij Hupper opleidingen. (HBO)
 • Certificaat college Gedragsverandering door Martin Appelo bij Hupper opleidingen. ( HBO)
 • Permanente educatie betreffende alle disciplines van de praktijk
 • Intensieve zelfstudie op het gebied van de werking en mogelijke impact van destructieve controletechnieken ( Er is geen specifieke opleiding op dit bijzondere terrein. Om van elkaar te leren hebben veel exitcounselors zoals ik ( b.v. pedagogen, psychologen, arsten, advocaten e.a. die naast hun beroep zich ook hebben verdiept in exitcounseling) zich aangesloten bij de ICSA( International Cultic Studies Association) Het beste studiemateriaal en de beste educatiemogelijkheden omtrent exitcounseling en destructieve controletechnieken zijn te vinden bij deze organisatie:
 • Boeken en ander studiemateriaal van de ICSA(=International Cultic Studies Association)
 • Internationale contacten met wetenschappers en exitcounselors over de hele wereld zoals bijvoorbeeld: Michael langone Phd, professor Janja Lalich Phd, Steven Hassan en anderen.
 • Interactie met slachtoffers, omgeving van slachtoffers, studenten en allerlei hulpverleners b.v. via bezoek aan mijn praktijk of via de workshops, colleges en themadagen die ik geef, bijvoorbeeld op uitnodiging van de ICSA, en op uitnodiging van organisaties zoals bijvoorbeeld Medilex, Stichting Stade, Pretty Woman, Stichting M ( Meld Misdaad Anoniem), scholen, studentenorganisaties e.a.

Enkele voorbeelden van oorkonden, bijzondere waarderingen en prestaties

 • Nationaal Kampioen Jazz-gym ouderen-KNGV
 • 3de prijs nationaal kampioenschap Jazz-gym jeugd-KNGV
 • Sportploeg (1e, 2e en 3e,) van het jaar (7 keer) Gemeente Pekela
 • Sportverdienstenprijs Gemeente Pekela
 • 2de prijs Grunniger Schriefwedstried Gemeente Pekela
 • Landelijke halve finale: Fame-danswedstrijden-VARA etc.
 • Het starten van het exitcounselen in mijn praktijk en verder ontwikkelen alsmede bekend maken van deze vorm van hulpverlening
 • Het succesvol organiseren van eerste Seminar in Nederland over counseling en exitcounseling (2006)
 • Het ontwikkelen van mijn aanpak van de problematiek van slachtoffers van loverboys vanuit mijn invalshoek als exitcounseler/ exitcounselor
 • Het succes van de door mij gehouden workshops en lezingen aan hulpverleners in den lande over mijn aanpak van loverboys problematiek, vanuit mijn specialistische invalshoek: de impact en mogelijke ondermijning van destructieve controletchnieken
 • Allerlei publicaties
 • Interviews in verschillende media over de mogelijke impact van destructieve controletechnieken i.g.v. sektarisch getinte structuren en i.g.v. de loverboys constructie
 • Geïnterviewde deskundige t.b.v. Sekten Rapport: Het warme bad en de koude douche. Een rapport van Buro Beke in opdracht van de overheid. Behalve geinterviewd deskundige wordt ook de methode van exitcounseling die ik gebruik als particulier initiatief in Nederland genoemd voor hulp aan slachtoffers van hersenspoelen.

Functies

 • Lerares lichamelijke opvoeding in het onderwijs ( van basisscholen tot middelbare scholen en internaat voor moeilijk opvoedbare jongeren)
 • mentrice eindexamenklas middelbare school
 • Technische Leiding van enkele sportverenigingen
 • Docente turnen, dansplay, vrije dansexpressie en jazzballet
 • Dansproject en leerproject Internaat voor moeilijk opvoedbare jongeren
 • Het doceren van een bijzonder leerproject voor moeilijk opvoedbare jongeren
 • Voorzitter sportvereniging
 • Sportconsultant met zelfstandig Sportadviesbureau
 • Exitcounselor, counselor/ coach en sportconsultant met zelfstandige praktijk voor psychosociale hulpverlening aan de ene kant
  en sportconsultancy aan de andere kant.
 • Adviseur-expert destructieve controletechnieken, sektes en loverboys
 • Personal coach
 • Mental coach
 • Spreker op congressen in de gezondheidszorg, onderwijs e.a.
 • Het geven van workshops, lezingen, trainingen betreffende alle discplines van mijn praktijk aan hulpverleners, gedragswetenschappers, politie, middelbare scholieren, studenten e.a.
 • Training en workshop medewerkers Avenier, Sektesignaal, Stichting Stade, Pretty Woman en andere organisaties.
 • Medewerking verleend aan het onderzoek van Buro Beke. Een breed onderzoek waaruit het Sekten Rapport: “Het warme bad en de koude douche” is voortgekomen. Buro Beke voerde dit onderzoek uit in opdracht van de overheid. Ik ben door Buro Beke geinterviewd over mijn visie en werk als exitcounselor. Aan bod kwamen de mogelijke impact van destructieve controletechnieken ( hersenspoelen), ervaringen in mijn praktijk met slachtoffers van mogelijke destructieve sekten en mijn kennis als exitcounselor over mijn methode van hulp aan slachtoffers van hersenspoeltechnieken: exitcounseling. In het rapport wordt ik genoemd als een van de geïnterviewde deskundigen. Ook mijn methode van exitcounseling wordt erin genoemd als particulier initiatief voor hulp aan slachtoffers van destructieve controletechnieken. Mijn methode van van exitcounseling is gebaseerd op exitcounseling zoals genoemd door o.a. de ICSA ( International Cultic Studies Association)
 • Als exitcounselor op de achtergrond en niet in de film zelf meegewerkt aan de boeiende documentaire film “De Hoofdvrouw“. Filmplan en regie van Hester Overmars. Een documentaire van 70 minuten over de 38-jarige Marijke, die op zoek gaat naar het verhaal van haar moeder. Zij verliet haar gezin toen Marijke acht jaar was om als ‘profetes’ vrouw van een sekteleider (Sipke Vrieswijk) te worden. Een ingrijpende gebeurtenis met verstrekkende gevolgen waar Marijke een samenhangend verhaal van probeert te maken. Intrigerende, ontroerende, schokkende en zuiver gemaakte film van Hester Overmars. Dapper verteld door Marijke. Een film die laat zien wat de mogelijke impact van destructieve controletechnieken met mensen, zowel volwassenen als kinderen, kan doen. Voor meer over mijn kennis en vaardigheden als exitcounselor en de mogelijke impact van hersenspoeltechnieken, zie ook: sektehulp.nl. Kijk ook op Sjoukje Drenth Bruintjes in de media. Voor meer over de film De Hoofdvrouw en Hester Overmars, surf je natuurlijk naar: hesterovermars.nl De film zal nog op tv worden uitgezonden op NPO 2. Kijken!
 • Als exitcounselor meegewerkt aan verschillende tv programma’s over destructieve sektes en loverboys.

Beroepsverenigingen en studieassociatie

Sjoukje Drenth is aangesloten bij o.a. de volgende studieassociatie en beroepsvereniging:

 • ICSA (International Cultic Studies Association)
 • KVLO (Koninklijke Vereniging van Leraren Lichamelijke Opvoeding)

Ziektekosten verzekeringen, lezingen en meer informatie:

Vergoedingen zijn afhankelijk van o.a. ziektekostenverzekeraar, uw verzekerde pakket en welke therapie/begeleiding bij uw problematiek past. Voor meer informatie over wel/geen vergoeding kunt u uw ziektekostenverzekeraar naar informatie vragen.

Sjoukje houdt ook lezingen, workshops e.d aangaande alle deskundigheidsdisciplines van haar praktijk.

Voor meer informatie kunt u ok terecht op: CV Sjoukje Drenth Bruintjes. Bellen kan dagelijks op werkdagen tussen 11.00 en 18.00 uur: 06-55168867. Mocht u Sjoukje niet aan de lijn krijgen, dan kunt u een voicemail inspreken. Mailen kan ook: [email protected]

Natuurlijk kunt u veel informatie vinden op de websites van Sjoukje Drenth Bruintjes:

www.counselingpraktijk.nl www.sektehulp.nl www.slachtofferloverboys.nl

Enkele voorbeelden van belangstelling van de media voor mijn visie, kennis, ervaring en werk

Diverse TV–radio interviews o.a. over:

 • Scientology ( RTL4)
 • Miracle of Love (RTL 4)
 • Stichting Baruch RTL 4)
 • Omnicum (RTL 4)
 • Orde der Transformanten ( NOVA en NETWERK)
 • Over destructieve controle, hersenspoelen in het algemeen ( NOVA ( Nu Nieuwsuur), Netwerk, Radio 1: Met het oog op morgen, Radio BNN, RTL5, Radio Noord, Radio Winschoten, Radio Westerwolde)
 • Loverboys problematiek ( Eenvandaag, Radio Winschoten, Radio Westerwolde, TV-Noord Radio Noord, Radio Menterwolde)
 • NOS op 3, EditieNL en Met het oog op morgen van radio 1: Interview met mij over meldpunt sektes, 30 november 2012.
 • Voorbeelden van kranten, tijdschriften, vakbladen, wetenschappelijke tijdschriften , waarin mijn naam als deskundige wordt genoemd of ik geïnterviewd ben e.d. betreffende o.a. de vraag: sektarisch getinte structuren of niet, hersenspoelen/destructieve controletechnieken, pedofilie en loverboys: Intermediar: over large group awareness trainingen e.d., Markant: loverboys problematiek bij geestelijk gehandicapte jeugd, over hersenspoelen, sektes of loverboys: Parool, Telegraaf, Algemeen Dagblad, Reformatorisch Dagblad, Allerlei regionale dagbladen, Psy, TRIV’magazine ( populair wetenschappelijk tijdschrift), Trouw, Volkskrant: “De controle terug”, Cosmopolitan, Politie vakblad Blauw: “Het is een soort verslaving”, De Psychosociale Krant ( vakblad van de beroepsvereniging NFG)Telegraaf: Sekte-Alarm: over de stand van zaken m.b.t. sekten in Nederland, Sekten Rapport Het warme bad en de koude douche ( rapport van Buro Beke in opdracht van de overheid)
 • EditieNL en regionale dagbladen zoals de Stentor en De Limburger over mijn visie en werk als exitcounselor n.a.v. het verschijnen van het Sekten Rapport Het warme bad en de koude douche van Buro Beke, 10/11 oktober 2013.
 • Als exitcounselor op de achtergrond en niet in de film zelf meegewerkt aan de boeiende documentaire film “De Hoofdvrouw“. Filmplan en regie van Hester Overmars. Een documentaire van 70 minuten over de 38-jarige Marijke, die op zoek gaat naar het verhaal van haar moeder. Zij verliet haar gezin toen Marijke acht jaar was om als ‘profetes’ vrouw van een sekteleider (Sipke Vrieswijk) te worden. Een ingrijpende gebeurtenis met verstrekkende gevolgen waar Marijke een samenhangend verhaal van probeert te maken. Intrigerende, ontroerende, schokkende en zuiver gemaakte film van Hester Overmars. Dapper verteld door Marijke. Een film die laat zien wat de mogelijke impact van destructieve controletechnieken met mensen, zowel volwassenen als kinderen, kan doen. Voor meer over mijn kennis en vaardigheden als exitcounselor en de mogelijke impact van hersenspoeltechnieken, zie ook: sektehulp.nl. Kijk ook op Sjoukje Drenth Bruintjes in de media. Voor meer over de film De Hoofdvrouw en Hester Overmars, surf je natuurlijk naar: hesterovermars.nl De film is ook op tv worden uitgezonden op NPO 2.
 • Nieuws en Co radio 1 n.a.v. opgesloten gezin in Ruinerwold uitgelegd wat destructieve controletechnieken/ hersenspoeltechnieken met mensen kunnen doen
 • Uitzending Talkshow van Jeroen Pauw op NPO 1 van Vara/BNN. N.a.v. het opgesloten gezin in Ruinerwold vertellen over de mogelijke impact van destructieve controletechnieken/ hersenspoeltechnieken
 • RTL nieuws n.a.v. opgesloten gezin in Ruinerwold
 • RTV Drenthe radio programma Cassata n.a.v. opgesloten gezin in Ruinerwold uitgelegd wat destructieve controletechnieken zijn
 • RTV Drenthe TV kort interview in mijn rol als exitcounselor over de mogelijke impact van destructieve controletechnieken n.a.v. het nieuws over het opgesloten gezin in Ruinerwold.
 • Hart van Nederland als expert destructieve controletechnieken en exitcounselor n.a.v. nieuws omtrent het opgesloten gezin in Ruinerwold

Enkele voorbeelden van publicaties

 • Een knuffel voor jou (dichtbundel)
 • Waves (dichtbundel)
 • Voorlichtingsmateriaal alsmede educatief materiaal, folders en Power Points/handouts.
 • Wachtkamers leegmaken (artikel in Zorgsignalen, vakblad in de gezondheidszorg)
 • Scriptie: De sociale functie van dans
 • Websites o.a.: www.sektehulp.nl/www.counselingpraktijk.nl en www.slachtofferloverboys.nl
 • Handboek over de mogelijke impact van destructieve controletechnieken in Nederland.

Enkele voorbeelden van presentaties

 • Seminar Creative Counseling, Januari 2006 Winschoten; Sprekers o.a.: Sjoukje Drenth Bruintjes, counselor/coach, exitcounselor,sportconsultant: Bram Bakker, psychiater en schrijver, Vertegenwoordiger van bestuur van de Stichting Counselling Nederland, Andre Venema, ex- noorse broeder(ex-CGN), M. Callovini ( ex Miracle of Love en therapeute)
  Doelgroep:Hulpverleners, artsen,psychiaters, belangstellenden.
  Organisatie in handen van Sjoukje Drenth Bruintjes t.g.v. opening van haar praktijk
 • Workshop van Sjoukje Drenth Bruintjes: “Hoe kreeg een loverboy vat op je dochter”, November 2006 Utrecht
  Spreker: Sjoukje Drenth Bruintjes
  Doelgroep: ouders en slachtoffers van loverboys
  Op uitnodiging van en organisatie in handen van Stichting Stade en FIOM Utrecht
 • Lezing van Sjoukje Drenth Bruintjes: Perception:
  een lezing in het engels van Sjoukje Drenth over coercive persuasion techniques
  en LGAT = large Group Awareness training. Juni 2007 Brussel: Internationale conferentie van de ICSA
  Sprekers op het congres o.a.: Sjoukje Drenth Bruintjes, exitcounselor, counselor/coach en sportconsultant: Perception, Michael langone, pedagoog en exitcounselor,, Janja Lalich. Sociologe, professor sociologie en exitcounselor
  Doelgroep: collega exitcounselors over de hele wereld: advocaten, pedagogen, psychologen, artsen, sociologen en ervaringsdeskundigen e.a. over de hele wereld
  Organisatie in handen van de ICSA (=International Cultic Studies Association)[
 • Themabijeenkomst van Sjoukje Drenth Bruintjes over Loverboys problematiek, November 2007 Utrecht
  Spreker: Sjoukje Drenth Bruintjes
  Doelgroep: Hulpverleners, maatschappelijk werkers
  Op uitnodiging van en organisatie in handen van Pretty Woman en Stichting Stade
 • Workshop “Sekte”problematiek van Sjoukje Drenth Bruintjes in Zuidbroek
  Spreker: Sjoukje Drenth Bruintjes
  Doelgroep: belangstellenden
  Organisatie in handen van Sjoukje Drenth Bruintjes
 • Workshops op het landelijk congres van Stichting Stade over loverboys problematiek:
  “Loverboysconstructie in samenhang met destructieve controletechnieken”
  Een workshop van Sjoukje Drenth Bruintjes te Utrecht
  Spreker: Sjoukje Drenth Bruintjes: Loverboys constructie i.s.m. destructieve controletechnieken
  Andere sprekers met andere onderwerpen die betrekking hebben op loverboys problematiek.
  Doelgroep: hulpverleners, maatschappelijk werkers, zedenpolitie, juristen e.d.
 • Workshops over destructieve controle Sjoukje Drenth Bruintjes: Brainwash is geen fictie! Brainwash bestaat!
  Zuidbroek
  Doelgroep: belangstellenden
  Organisatie en spreker: Sjoukje Drenth Bruintjes
 • Loverboys: Het is OVER boys! 5 keer
  Zuidbroek en Haren/ Groningen
  Doelgroep: belangstellenden
  Organisatie en spreker: Sjoukje Drenth Bruintjes
 • Loverboys: Het is OVER boys! Friesland College
  Heerenveen
  Spreker: Sjoukje Drenth Bruintjes
  Doelgroep: leerlingen zorg mbo
  Organisatie: Friesland College Heerenveen
 • Lezing Impact aanpak en hulpverlening i.g.v. loverboys problematiek van Sjoukje Drenth
  op congres van Medilex: Loverboys .. ontmaskerd minder mooi.
  Congres: “Loverboys … ontmaskerd minder mooi” van de organisatie Medilex te Utrecht
  Dagvoorzitter; C. Dettmeijer, nationaal rapporteur mensenhandel BNRM
  Sprekers op dit congres:
  Sjoukje Drenth Bruintjes met de onderwerpen:
  destructieve controletechnieken, destructieve controletechnieken i.s.m. loverboys constructie, exitcounseling, perceptie en illusie, Hoe haal je een slachtoffer uit de ban, Do’s en Don’t’s in de contacten met slachtoffers en hun ouders
  Henk Werson, nationale recherche en specialist mensenhandel
  Linda Terpstra, directrice Fier Fryslan
  Ernst frank Muller, advocaat van Maria Mosterd
  Het congres is geaccrediteerd voor doelgroep: orthopedagogen, psychologen, maatschappelijk werkers
  Andere aanwezige beroepsgroepen: politie, therapeuten, artsen, studenten e.a.
 • Lezing Loverboysconstructie en exitcounseling volgens Sjoukje Drenth Bruintjes bij Avenier, voor hulpverleners en gedragswetenschappers van Avenier.
 • Advies van Sjoukje Drenth Bruintjes aan Buro Beke op hun verzoek t.b.v. onderzoek sekten in Nederland in opdracht van overheid.
 • Training frontoffice Stichting M ( Meld Misdaad Anoniem) Sektesignaal door Sjoukje Drenth Bruintjes op hun verzoek bij de start ervan
 • Preventie lessen over loverboys aan enkele middelbare scholen, zoals b.v. Praktijkschool van Het A, Jacobs College in Hoogezand
 • Als sektedeskundige en exitcounselor op de achtergrond meegewerkt aan de documentaire film: De Hoofdvrouw van documentairemaker Hester Overmars ( Gouden Kalf winnares)
 • en andere.
 • Media interviews omtrent opgesloten gezin Ruinerwold: Nieuws en Co radio, Aan tafel bij talkshow van Jeroen Pauw, radio Cassata en tv van omroep RTV Drenthe, RTL nieuws en Hart van Nederland

De bekendste intrigerende lezingen van Sjoukje Drenth Bruintjes zijn

 • Brainwash is geen fictie! Brainwash bestaat! – o.a. over hersenspoelen, destructieve controletechnieken, mindcontrol, brainwashing, sektes, hoe iemand onder invloed van hersenspoelen komt, hoe hersenspoeling werkt en wat je ertegen kunt ondernemen: hulp voor lsachtoffers van destructieve sektes en hun sociale omgeving die ermee zit.
 • Loverboys: Het is OVER boys! – 0.a. over de brainwashtechniek van loverboys, hoe een loverboys zijn slachtoffers impalmt en wat je ertegen kunt ondernemen: hulp voor slachtoffers van loverboys en hun sociale omgeving die ermee zit.
 • Perception – over perceptiemanipulatie bij MOL, maar kan ingevuld worden voor ieder gesloten manipulatief systeem
 • Pesten maakt slachtoffers! Doe er iets aan! – over het effect van pesten en wat je ertegen kunt ondernemen.

Meer informatie: Sjoukje Drenth Bruintjes in de media