Slachtoffers van Loverboys

Bij mij is jouw hart in goede handen.

Exitcounseling voor slachtoffers van loverboys

Sjoukje Drenth Bruintjes ontvangt in haar praktijk al vele jaren slachtoffers van loverboys. Van Noord tot Zuid, van Oost tot West, ze komen naar de praktijk van Sjoukje Drenth Bruintjes vanwege het succes van Sjoukje´s unieke specialistische methode van hulpverlening voor slachtoffers van de loverboys constructie. Sjoukje Drenth´s methode is gebaseerd op de methode van exitcounseling bij de mogelijke impact van destructieve controletechnieken bij slachtoffers van destructieve sektes. Sjoukje Drenth Bruintjes is de enige exitcounselor in Nederland. Zij heeft de methode van exitcounseling toegesneden op de specifieke problematiek van slachtoffers van loverboys. Volgens de inzichten en ervaringen van Sjoukje Drenth Bruintjes, is zowel bij slachtoffers van destructieve sekten als bij slachtoffers van loverboys, sprake van de mogelijke impact van hersenspoelen. Er zijn enkele verschillen zoals bijvoorbeeld het verschil in de impact van loaden language.

In haar methode van hulp, start ze met het herstellen van het contact tussen de dierbare die is weggezakt in een loverboys cirquit en het milieu waar dit slachtoffer oorspronkelijk vandaan komt, meestal ouders, familie, vrienden, klasgenoten. Dat gebeurt met een speciale manier van communiceren, dat als gevolg heeft dat een slachtoffer van hersenspoelen weer zelf gaat nadenken i.p. v voor zich laat denken door een manipulator ( loverboys) of manipulatief systeem. Een ander gevolg van deze manier van communiceren is, dat het slachtoffer weer contact zal maken met zijn/ haar eigen identiteit. Geleidelijk komt het slachtoffer zover dat hij/zij hulp wenst. Dan wordt de stap naar de praktijk van Sjoukje Drenth Bruintjes gedaan door het slachtoffer zelf en volgt exitcounseling: o.a. educatie omtrent destructieve controletechnieken.

Voor meer informatie over Sjoukje´s methode, kunt u terecht op: Wat is exitcounseling
U kunt ook een kijkje nemen op LinkedIn van Sjoukje Drenth Bruintjes: LinkedIn Sjoukje Drenth Bruintjes

Lezingen, Trainingen en Workshops

Het succes van de aanpak van Sjoukje Drenth Bruintjes heeft de belangstelling gewekt van zowel ouders van slachtoffers en slachtoffers zelf als ook van hulpverleners van verschillende hulpverlenende organisaties en anderszins betrokkenen bij deze problematiek, zoals politie en justitie.

Sjoukje Drenth Bruintjes verzorgt zelf lezingen en workshops in haar praktijk of op een andere locatie in het land.  Maar ook op conferenties, congressen en trainingsdagen van allerlei organisaties, is ze inmiddels als inspirerende spreker met een intrigerende aanpak en visie een welkome gastspreker. Voorbeelden daarvan zijn: Medilex, Pretty Woman, Stichting Stade, Avenier, Stichting M ( Meld Misdaad Anoniem)  e.a.

Daarnaast verzorgt Sjoukje Drenth workshops, lezingen en preventielessen voor middelbare scholieren en studenten.

Voor meer informatie, verwijzen we graag naar: www.slachtofferloverboys.nl .

Voor lezingen en workshops over dit onderwerp, zie lezingen, trainingen en workshops van Sjoukje Drenth Bruintjes

Wenst u informatie of wilt u hulpverlening/advies of een lezing/workshop/themabijeenkomst met Sjoukje Drenth Bruintjes?

Bel dan: 06-55168867 of mail: [email protected]

Lees ook op haar websites:

Sjoukje Drenth´s antwoorden op de vragen die er zijn.

Sjoukje Drenth Bruintjes geeft antwoord op de vragen die leven bij slachtoffers van loverboys, bij de ouders, familie en andere vrienden, bij politie, bij leerkrachten in het onderwijs, bij hulpverleners, gedragswetenschappers, huisartsen, psychologen e.a.:

Sjoukje geeft met haar visie, aanpak en hulpverlening o.a. antwoord op de vragen:

 • Hoe krijgt een loverboy vat op het slachtoffer ?
 • Hoe ondermijn je de invloed van de loverboy op het slachtoffer ?
 • Hoe komt het slachtoffer weer op eigen benen met toekomst in de samenleving ?
 • Wat zijn destructieve controletechnieken (hersenspoelen/brainwash)
 • Welke rol spelen destructieve controletechnieken in de loverboys constructie ?
 • Hoe ondermijn je de impact van die destructieve controletechnieken/ dwingende beïnvloeding/hersenspoelen?
 • Hoe begeleidt Sjoukje Drenth Bruintjes de ouders en andere dierbaren van het slachtoffer   Volgens Sjoukje Drenth is een van de vele aspecten aan de problematiek  dat het slachtoffer door enkele destructieve controletechnieken ertoe wordt gedwongen de eigen identiteit te verruilen voor de identiteit van de loverboy. Dit verlies leidt tot het verlies van eigen vrije wil en zelfbeschikking. Het slachtoffer raakt in de ban van de loverboy.

Sjoukje Drenth Bruintjes aan het woord over haar visie en werkwijze als exitcounselor:

“Allereerst is het voor een goed begrip van belang te weten dat ik met slachtoffers van loverboys werk vanuit de visie die ik erop heb als exitcounselor.

Een exitcounselor is gespecialiseerd in het verlenen van hulp aan slachtoffers van destructieve controletechnieken (hersenspoelen) en het verzorgen van voorlichting/educatie omtrent dit fenomeen. Ik ben begonnen als exitcounselor van slachtoffers van sektarisch getinte structuren. Die invalshoek (niet hetzelfde als deprogrammeren en nooit onder dwang) werkt, met de aanpassingen die ik heb toegepast in mijn methode, ook bij slachtoffers van loverboys, zo blijkt uit mijn ervaring. (Behalve exitcounselor ben ik in mijn zelfstandige praktijk overigens ook werkzaam als counselor/coach en sportconsultant. Dit terzijde).

De mogelijke impact van destructieve controletechnieken wordt in onze samenleving nog lang niet altijd onderkend. Vaak denkt men bij hersenspoelen aan science fiction. Een exitcounselor zoals ik (er zijn slechts zeer weinig exitcounselors in Europa. Er zijn er meer in de VS, Japan en Israel. We ontmoeten elkaar op internationale congressen), weet echter maar al te goed hoe ernstig de problematiek van slachtoffers kan zijn:

 • Ontwrichting van de samenleving
 • Ontwrichting van hun familie en vrienden
 • Ontwrichting van zichzelf!

Volgens mijn inzichten is een van de vele aspecten aan de loverboys problematiek, dat het slachtoffer door de invloed van destructieve controletechnieken ertoe wordt gedwongen o.a. de eigen identiteit te verruilen voor de identiteit van de loverboy. Dit verlies leidt tot het verlies van eigen vrije wil en zelfbeschikking. Het slachtoffer raakt in de ban van de loverboy.

Voor een volledig herstel is het, volgens mijn ervaring, in alle gevallen noodzakelijk dat een slachtoffer los wordt gemaakt van de impact van destructieve controletechnieken. Het slachtoffer weer contact laten maken met de eigen identiteit, is een onderdeel van het ondermijnen van de invloed van destructieve controle.

Het verhaal van Maria Mosterd in haar boek: “Echte mannen eten geen kaas”, geeft een impressie van de mogelijke problematiek van slachtoffers van loverboys. Zij schrijft bijvoorbeeld dat ze veel jeugdherinneringen kwijt was. Ze schrijft ook over het onbegrip in de samenleving.

De loverboysconstructie is een complex systeem. Mensen, waaronder ook veel goedbedoelende hulpverleners en medewerkers van de politie begrijpen vaak niet hoe het komt dat het slachtoffer terug wil naar de loverboy die haar mishandelt, mede omdat ze de impact van destructieve controletechnieken/ brainwash, niet begrijpen….en soms geloven ze niet eens dat het werkelijk bestaat”.

Sjoukje Drenth Bruintjes is erkend hulpverlener

De impact van de ban waarin deze slachtoffers leven is hardnekkig. De aanpak via exitcounseling zoals Sjoukje Drenth dat vanuit haar expertise daarin doet, blijkt juist op het terrein van het verbreken van die ban succesvol te zijn. Dat is onderdeel van de toegevoegde waarde van de methodiek/werkwijze en didactiek die Sjoukje Drenth hanteert. Een kennisterrein waarop zij door velen inmiddels als deskundige wordt erkend.

Er is voor een goed begrip van de mogelijke impact van destructieve controletechnieken in de loverboysconstructie echter nog een lange weg te gaan.

Brainwash is geen fictie. Brainwash bestaat!

 

Sjoukje Drenth Bruintjes zelf aan het woord over haar werkwijze als exitcounselor:

“Vanaf 2005 ben ik meer en meer als hulpverlener in aanraking gekomen met de hulpvraag in geval van loverboys-problematiek. Ouders van meisjes…en ook van jongens…die slachtoffer lijken te zijn van de zgn. loverboysconstructie zijn meestal de eersten die bij me aankloppen. Pas in een later stadium komen dan de werkelijke slachtoffers voor begeleiding in mijn praktijk.

Omdat in geval van een loverboys constructie, evenals in bijvoorbeeld sektes, sprake is van het gebruik van dwingende beinvloedingstechnieken/destructieve controletechnieken(=hersenspoelen/brainwash), werkt mijn benaderingmiddels o.a. gebruikmaking van exitcounseling-vaardigheden.

Wat ik toevoeg aan de oplossing van loverboysproblematiek in het algemeen en die van de slachtoffers in het bijzonder, vindt men mijn specifieke kennis van de werking van destructieve controletechnieken en exitcounseling. Daarom word ik vaak gevraagd workshops en lezingen te geven aan hulpverleners, hulpverlenende instanties, politie en anderen die geconfronteerd worden met de bijzondere problematiek van de impact van de loverboys constructie. Ik geef ook workshops aan de direkt betrokkenen: ouders van slachtoffers, andere familie en de vrienden van voor het loverboystijdperk van het slachtoffer en natuurlijk ook aan de slachtoffers zelf.

Een korte impressie van mijn werkwijze i.g.v. loverboys-problematiek:

 • Het herstellen van het contact. Meestal begint het met het probleem dat zoon/dochter die in een loverboys/lovergirls-constructie vastzit, voor ouders vrienden en familie geheel of vrijwel geheel onbereikbaar is. In dat geval komen de ouders in mijn praktijk voor tips waarmee het contact met dochter/zoon weer in stand kan worden gebracht.
 • Na de educatie in de praktijk, blijf ik telefonisch en per mail bereikbaar voor verder advies en begeleiding van het proces, waarbij het herstellen van het contact met de vroegere sociale omgeving(ouders, familie, vrienden van voor het loverboytijdperk) en contact met de eigen identiteit  de eerste doelen zullen zijn.                                               
 • Het handhaven van het contact. Intensieve begeleiding is nodig om de ouders te helpen de juiste benaderingswijze te kunnen hanteren
 • Het uitbouwen van het contact
  • Naar meer onderling contact en
  • Naar een goede verstandhouding
  • De eerste stap naar mij als zijnde de hulpverlener
 • Het starten van mijn begeleidingsprogramma.

Gedurende het gehele proces worden mijn clienten, buiten de reguliere consultbezoeken in mijn praktijk, ook telefonisch per mail en eventueel per internet-video intensief begeleidt. Mijn behandelprogramma is succesvol gebleken. Niet in de laatste plaats door mijn kennis van het exitcounselen, de werking van dwingende beinvloedingstechnieken e.d. te combineren met mijn kennis van counseling, sportconsultancy, en bewegen e.d.

Mijn lezingen en workshops , worden bezocht door een breed publiek: hulpverleners, ouders van slachtoffers, slachtoffers,vrienden van slachtoffers, leerkrachten in het onderwijs, medewerkers van politie en justitie, studenten, scholieren. Daarnaast geef ik, op verzoek van scholen, preventielessen omtrent de loverboys problematiek.

Tips:

Hulp?:

Bel: 06-55168867

Of

Mail: [email protected]

Tip: Verdiep u in de structuur en werking van destructieve controle technieken/dwingende beinvloedingstechnieken via mijn website daarover: www.sektehulp.nl   of link naar het menu van Loverboys naast deze tekst.