Wat is exit-counseling

“Sektarisch getinte structuren zijn structuren die kritisch denkende mensen vogelvrij verklaren. In dat geval kun je als kritisch denker maar op 1 manier reageren: Blijven vliegen!!”

Sjoukje Drenth-Bruintjes.

Exitcounselor

Als exitcounseler doe ik vooral aan hulpverlening en educatie omtrent de mogelijke impact van destructieve controletechnieken. Deze destructieve controletechnieken betreffen een handjevol psychologische trucs, waarmee iemands eigen vrije wil en zelfbeschikkingsrecht kunnen worden afgenomen. Ik heb me er sterk voor gemaakt om middels educatie en hulpverlening betreffende dit onderwerp meer mensen bewust te maken van het bestaan van dit fenomeen. Daarmee ondermijn ik niet zozeer doelbewust en direct de macht van personen en structuren die misbruik maken van die psycho-trucs om mensen in hun ban te laten zijn. Wel wordt het verdwijnen van dergelijke macht over mensen door groeiende kennis bij mensen over het fenomeen van hersenspoelen, weleens indirect ervaren als een beperking van dat soort negatieve macht over mensen.  Ik maak als exitcounseler dus niet alleen maar vrienden. Het is niet altijd eenvoudig om exitcounselor te zijn.

Exitcounselor is geen deprogrammeur

De wijze waarop een exitcounselor zoals ik, werkt is uiterst vreedzaam en begint bij het hanteren van respect voor de leefwijze en visie van iedere betrokkene. Een exitcounselor is geen deprogrammeur. Het belangrijkste verschil tussen eendeprogrammeur en een exitcounselor is dat de exitcounselor principieel alleen op basis van vrijwilligheid van de clientwerkt en dat het herstellen van een contact/communicatie tussen iemand buiten-en een dierbare binnen de groep een belangrijk uitgangspunt/middel is. Educatie over het fenomeen van destructieve controle in combinatie met respect voor ieders opvatting en het herstellen van contacten en vooral communicatie vormen de kern van het exitcounselen. Ik zal dus nooit een groep bestrijden en al helemaal nooit de mensen binnen een groep. Iedere vorm van agressie jegens personen en groepen verwerp ik….als mens en als exitcounselor. Het is juist mijn taak om daar waar de communicatie verbroken is, die middels respect en begrip van betrokkenen te herstellen. Dit is in het begin vaak een moeilijk te begrijpen opstelling voor degenen buiten een gesloten structuur die hun dierbaren binnen de structuur zo missen….Het overdragen van de noodzaak van respect, begrip, vriendelijkheid e.d. is op dat punt in de exitcounseling voor de exitcounselor een belangrijke rol.

Backlash

Machtsstructuren die zich van destructieve controletechnieken bedienen om hun structuur te handhaven zijn veelal de opponenten van mijn werk als exitcounseler. Het zijn deze structuren die volgens mijn inzichten ook dankbaar gebruik maken van backlash en/of de uitkomsten van het backlashmechanisme.

Het zijn de sektarisch getinte structuren die er geen belang bij hebben dat er meer bewustwording in de samenleving ( en mogelijk bij hun rekruten) ontstaat over de werking en mogelijke impact van destructieve gedragscontroletechnieken. Wanneer de geluiden van slachtoffers van die dwingende beinvloedingstechnieken en de uitleg van de exitcounseler over de werking van die nare psychotrucs erkenning dreigen te krijgen, ontstaat vaak de backlash. Soms gaat het om een enkele poging om de zeggingskracht van slachtoffers en hulpverleners te ondermijnen. Soms gaat het helaas om heuse dreigende taal die op slachtoffers en hulpverleners intimiderend overkomt en neemt de backlash de vorm van een hetze aan. Fatsoensnormen worden zonder blikken of blozen door de backlashers overschreden.

Innerlijke drive

Ideeele overwegingen zijn onontbeerlijke ingrediënten om exitcounseling vol te houden tegenover alle backlash en intimidatie.

Ik hou het vol o.a., omdat ik het fenomeen van de impact van destructieve controletechnieken een van de grootste gevaren in onze samenleving vind. De trucs kunnen immers iemands eigen vrije wil/zelfbeschikkingsrecht afnemen. Daarvoor moet gewaarschuwd worden, vind ik. Daarover is voorlichting noodzakelijk. Niet om mensen uit een groep te kletsen, maar om mensen bewust te maken van het bestaan van destructieve controle(hersenspoelen), opdat men een werkelijk eigen vrije keuze kan maken.

En ja, de persoonlijke ervaring met een aanvaring als kritisch buitenstaander van een sektarisch getinte structuur geeft me dat beetje extra motivatie.

Ik heb inderdaad zelf, nu iets meer dan 12 jaar geleden, een kameraadje verloren aan een sektarische structuur. Ik werd door die structuur gebombardeerd tot de kritische buitenstaander die van de leiding van die structuur gebacklashed( getreiterd, vernederd en met alle middelen die er maar te bedenken waren geïntimideerd)moest worden.

Mijn roots vormen de stevige bodem waarop ik met mijn leven sta. Opkomen voor kansarmen, jezelf blijven en zelfs nadrukkelijk jezelf blijven wanneer iemand je eigen identiteit onder druk zet, komen er vandaan. Mijn roots zijn deels Fries, deels Gronings en in een nabij verleden Frans. Men ziet me weleens als een Woudenfries met Gronings accent en nuchterheid waarbij de Franse gebarentaal bij het spreken hetgeen ik te vertellen heb helder laat overkomen.

Ik heb, denk ik, de attitude en levenservaring die mij de olifantenhuid geeft die nodig is om slachtoffers van dwingendebeinvloedingstechnieken te blijven helpen, ook al word door een sektarisch getinte structuur en zijn aanhangers gepoogd zowel slachtoffers als de exitcounseler de mond te snoeren.

Maatschappelijk belang

Het bewust zijn van het bestaan van destructieve gedragscontroletechnieken en hoe het werkt, zal mijns inziens de impact van structuren die dergelijke trucs gebruiken aanmerkelijk verminderen. Minder slachtoffers van sektes waarin destructieve controle aanwezig is. Minder slachtoffers van loverboys. Kortom: Minder slachtoffers van hersenspoelen en behoud van zelfbeschikking en eigen vrije wil!

Dat is mijn streven.

Exitcounseling

Exitcounseling houdt zich bezig met een specifieke manier van hulpverlening aan mensen die op enigerlei wijze last denken te hebben van/onderdrukt worden door een situatie/groep/persoon die gebruik maakt van dwingende beinvloedingstechnieken(brainwashtechnieken) om te onderdrukken. Situaties/groepen waarin dergelijke dwingende beinvloedingstechnieken (destructievegedragscontroletechnieken)gebruikt worden zijn bijvoorbeeld: sektes, sektarische groepen, double-bind relaties, huiselijk geweld,loverboysproblematiek enz.

Exit-counselen is sterk verschillend van het gewonere en meer bekende counselen en mag daar dan ook niet mee worden vergeleken.

Dat verschil wordt o.a. veroorzaakt door de uiterst specifieke problematiek van slachtoffers van dwingende beïnvloeding. Daarover kunt u meer lezen op mijn site over dwingende beinvloedingstechnieken. (Linkt u er gerust eens naartoe wanneer u meer achtergrondinformatie wenst).

Een goede benadering van slachtoffers van dwingende beinvloedingstechnieken vereist specifieke kennis van de werking van die technieken en tactieken. Die specifieke kennis bezit ik.

Exit-counseling kan van toepassing zijn:

  • in het benaderen van slachtoffers die nog volledig ingekapseld zitten in het netwerk van een sekte/sektarische situatie.
  • In de begeleiding van vrienden/ouders, die pogingen willen doen om in contact te komen of contact te houden met een dierbare in zo’n benarde situatie/groep
  • In het begeleiden van slachtoffers en ook van vrienden/familie/hulpverlening aan slachtoffers, nadat het slachtoffer de groep/situatie verlaten heeft
  • In het begeleiden van mensen die outcastslachtoffer zijn van een sektarische groep/ slachtoffer in de vorm van “outcast”/gepeste buitenstaander van de groep. Voor meer info hierover verwijs ik graag naar mijn site over dwingende beïnvloeding.
  • Hulpverlening aan slachtoffers van loverboys
  • Hulpverlening aan slachtoffers van huiselijk-geweld
  • Hulpverlening aan incestslachtoffers
  • Hulpverlening i.g.v. double-bind relaties

Voor meer informatie over brainwashtechnieken en wat je ertegen kunt doen, verwijs ik naar mijn site:

Freedom of Mind en de Principes van Brainwash.

Het exit-counselen doe ik vooral ook uit ideële overwegingen.

Ik heb de problematiek van zeer nabij leren kennen als zijnde de kritische buitenstaander van een sektarisch functionerende groep waarin een dierbaar kameraadje van mij zich vast voelt zitten. Door de ervaringen en aanvaringen met die groep, ben ik me gaan verdiepen in de werking van dwingende beïnvloeding, de processen in dergelijke groepsstructuren en de wijze waarop je er iets tegen kunt ondernemen. Studie op het terrein van psychologie en counseling, specifieke zelfstudie op het terrein van de dwingende beïnvloeding en exit-counselingalsmede goede informatieve contacten met sektedeskundigen over de hele wereld, hebben mij de basis gegeven voor het zelfstandig gaan exit-counselen. Mijn cliënten op dit terrein komen vooral uit Nederland, België en Duitsland. Daarnaast geef ik regelmatig lezingen over dit onderwerp in binnen-en buitenland.

Ook geef ik wel workshops aan b.v. hulpverleners i.v.m. de rol van destructieve gedragscontroletechnieken in loverboysproblematiek, waarbij m.n. ook belangstelling is voor mijn visie op de benadering van slachtoffers van loverboys.

In Juni 2007 vond de internationale conferentie van de ICSA(International Cultic Studies Association)plaats in Brussel. Ik heb aldaar het woord gevoerd over de impact van destructieve controletechnieken in het algemeen en de werkwijze binnen de Miracle of Love in het bijzonder. Meer daarover kunt u vinden op de site: lezingen en workshops. 

In 1999 heb ik een dichtbundel uitgegeven die deels betrekking heeft op de invloed van het geleidelijk verliezen van een kameraadje aan een sektarische groep: ‘Een knuffel voor jou’. Een tweede dichtbundel is eind december 2005 uitgegeven: ‘Waves’.

Beide dichtbundels zijn online verkrijgbaar bij o.a. Gedichten-shop Poetry-Emotions. Waves is online ook te bestellen bij uitgeverijFree Musketeers.

 

Daarnaast ben ik bezig met het schrijven van een educatief boek over dwingende beinvloedingstechnieken, waarvan het de bedoeling is dat het in 2009 door een professionele uitgeverij uitgegeven zal worden. Ik beraad mij op dit moment op de verschillende aanbiedingen die er liggen en nodig uitgevers die nu belangstelling hebben voor het uitgeven van dit boek dit bij mij kenbaar te maken.

Tot slot verwijs ik jullie voor meer info ook graag naar:

www.sektehulp.nl 

Behalve exitcounseler, ben ik met plezier ook counselor,coach, sportconsultant, personal trainer en lerares lichamelijke opvoeding+vrije dansexpressie. Alle disiciplines kunt u terugvinden in mijn praktijk: Counseling en Consultancy Praktijk Sjoukje Drenth Bruintjes/Creative Counseling: Een brede praktijk met psychosociale hulpverlening aan de ene kant van het spectrum en sportconsultancy aan de andere kant op 2 lokaties: Zuidbroek en Pekela.